Дигитални сертификати

со глобална прифатеност кај оперативните системи и веб-прелистувачите

Се користат за утврдување на електронскиот идентитет на потписникот и автентичноста на дигитално потпишаните податоци

Повеќе од 100 000 пати ни дадовте доверба да издадеме сертификат за електронски потпис како основа за безбедна размена на документи во современата комуникација. Со нив обезбедувате:

  • Автентикација - издавачот на сертификати го проверува идентитетот на носителот на сертификат во процесот на издавање.
  • Интегритет - дигиталниот потпис му гарантира на примачот дека примените потпишани податоци не се променети.
  • Неотповикливост - Потписникот на податоците не може да го одрече потеклото на потписот, бидејќи само тој има пристап до приватниот клуч, со кој што се врши потпишувањето.

Споредбена табела на квалификувани сертификати за електронски потпис

Тип на сертификат Квалификуван сертификат наменет за лично користење за приватни цели
Содржина на сертификат Email-адреса, име, презиме, држава
Начин на издавање Диск од компјутер
Важност од 1 до 3 години
Можност за обновување
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Висина на осигурување до 50.000,00 евра
Купи нов сертификат

Избери период на важност

1.100,00

купи
Обнови сертификат

Избери период на важност

1.100,00

обнови
Документи потребни при издавање дигитален сертификат

Порачка. Документ за лична идентификација на носителот на сертификатот, или

нотарски заверена копија на документ за лична идентификација и Полномошно за трето лице за поднесување на документи.

   
Тип на сертификат Квалификуван сертификат наменет за лично користење за приватни цели
Содржина на сертификат Email-адреса, име, презиме, држава
Начин на издавање PKI токен
Важност од 1 до 3 години
Можност за обновување
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Висина на осигурување до 50.000,00 евра
Купи нов сертификат

Избери период на важност

1.100,00

купи
Обнови сертификат

Избери период на важност

1.100,00

обнови
Документи потребни при издавање дигитален сертификат

Порачка. Документ за лична идентификација на носителот на сертификатот,

или нотарски заверена копија на документ за лична идентификација и Полномошно за трето лице за поднесување на документи

   
Тип на сертификат Квалификуван сертификат наменет за лично користење за професионални цели
Содржина на сертификат Email-адреса, име, презиме, држава, назив на правен субјект
Начин на издавање Диск од компјутер
Важност од 1 до 3 години
Можност за обновување
Замена во случај на рекламација

 

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Висина на осигурување до 50.000,00 евра
Купи нов сертификат

Избери период на важност

1.100,00

купи
Обнови сертификат

Избери период на важност

1.100,00

обнови
Документи потребни при издавање на дигитален сертификат Порачка. Документ за лична идентификација на носителот на сертификатот или нотарски заверена копија на документ за лична идентификација и Полномошно за трето лице за поднесување на документи. Тековна состојба на субјектот - оригинал или копија заверена кај нотар или копија заверена со своерачен потпис од лицето чиј потпис е депониран во ЦРМ. КИБС прифаќа и тековна состојба во pdf формат, дигитално потпишана од страна на ЦРМ (документот не смее да биде постар од 6 месеци).
   
Тип на сертификат Квалификуван сертификат наменет за лично користење за професионални цели
Содржина на сертификат E-mail адреса, име, презиме, држава, назив на правен субјект
Начин на издавање PKI токен
Важност од 1 до 3 години
Можност за обновување
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Висина на осигурување до 100.000,00 евра
Купи нов сертификат

Избери период на важност

1.100,00

купи
Обнови сертификат

Избери период на важност

1.100,00

обнови
Документи потребни при издавање дигитален сертификат Порачка. Документ за лична идентификација на носителот на сертификатот или нотарски заверена копија на документ за лична идентификација и Полномошно за трето лице за поднесување на документи. Тековна состојба на субјектот - оригинал или копија заверена кај нотар или копија заверена со своерачен потпис од лицето чиј потпис е депониран во ЦРМ. КИБС прифаќа и тековна состојба во pdf формат, дигитално потпишана од страна на ЦРМ (документот не смее да биде постар од 6 месеци).
Тип на сертификат Квалификуван сертификат наменет за лично користење за приватни цели Квалификуван сертификат наменет за лично користење за професионални цели
Содржина на сертификат Email-адреса
Име
Презиме
Држава
- Назив на правен субјект
Начин на издавање Диск од компјутер PKI токен Диск од компјутер PKI токен
Важност од 1 до 3 години
Можност за обновување
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Висина на осигурување до 50.000,00 евра до 100.000,00 евра
Купи нов сертификат

Избери период на важност

1.100,00

купи

Избери период на важност

1.100,00

купи

Избери период на важност

1.100,00

купи

Избери период на важност

1.100,00

купи
Обнови сертификат

Избери период на важност

1.100,00

обнови

Избери период на важност

1.100,00

обнови

Избери период на важност

1.100,00

обнови

Избери период на важност

1.100,00

обнови
Документи потребни при издавање дигитален сертификат Порачка

Документ за лична идентификација на носителот на сертификатот, или

нотарски заверена копија на документ за лична идентификација и Полномошно за трето лице за поднесување на документи 

- Tековна состојба на субјектот - оригинал или копија заверена кај нотар или копија заверена со своерачен потпис од овласено лице чиј потпис е депониран во ЦРМ. КИБС прифаќа и тековна состојба во pdf формат, дигитално потпишана од страна на ЦРМ (документот не смее да биде постар од 6 месеци).

сите цени се во денари со вклучен ДДВ 

КРАТОК СПИСОК НА УСЛУГИ ЗА КОИ Е ПОТРЕБЕН ДИГИТАЛЕН СЕРТИФИКАТ СО ПРЕДЛОГ ИЗБОР НА ТИПОТ НА СЕРТИФИКАТОТ

  Опис на услуга
  Приватни цели
Електронски систем за јавни набавки Учество на тендери за јавни набавки -
Совет за јавни набавки Давање стручно мислење на Советот
Царинска управа на РМ Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти - EXIM -
Народна банка на РМ Различни online апликации на НБРМ -
Управа за јавни приходи Електронско поднесување на ДДВ пријави и даночни биланси -
Агенција за вработување на РМ Пријава и одјава на вработени -
Централен регистар на РМ Поднесување на завршни сметки
Online основање на правни субјекти -
Министерство за транспорт и врски

Е-одобренија за градење - за управител

-
Е-одобренија за градење - за вработено лице
Агенција за катастар на недвижности Е-кат -
Министерство за правда - судови Електронска достава на судски документи -
Банки Електронско банкарство -
Министерство за финансии Електронско трезорско плаќање -
   
  Опис на услуга
  Приватни цели
Електронски систем за јавни набавки Учество на тендери и јавни набавки -
Совет за јавни набавки Давање стручно мислење на Советот
Царинска управа на РМ Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти - EXIM -
Народна банка на РМ Пристап до апликации на НБРМ -
Управа за јавни приходи Електронско поднесување на ДДВ пријави и даночни биланси
Агенција за вработување на РМ Пријава и одјава на вработени -
Централен регистар на РМ Поднесување на завршни сметки
Online основање на правни субјекти -
Министерство за транспорт и врски Е-одобренија за градење - за управител -
Е-одобренија за градење - за вработено лице
Агенција за катастар на недвижности Е-кат -
Министерство за правда - судови Електронска достава на судски документи -
Банки Електронско банкарство
Министерство за финансии Електронско трезорско плаќање -
   
  Опис на услуга
  Професионални цели
Електронски систем за јавни набавки Учество на тендери и јавни набавки
Совет за јавни набавки Давање стручно мислење на Советот -
Царинска управа на РМ Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти - EXIM
Народна банка на РМ Пристап до апликации на НБРМ
Управа за јавни приходи Електронско поднесување на ДДВ пријави и даночни биланси -
Агенција за вработување на РМ Пријава и одјава на вработени
Централен регистар на РМ Поднесување на завршни сметки
Online основање на правни субјекти
Министерство за транспорт и врски Е-одобренија за градење - за управител
Е-одобренија за градење - за вработено лице -
Агенција за катастар на недвижности Е-кат -
Министерство за правда - судови Електронска достава на судски документи
Банки Електронско банкарство -
Министерство за финансии Електронско трезорско плаќање -
   
  Опис на услуга
  Професионални цели
Електронски систем за јавни набавки Учество на тендери и јавни набавки
Совет за јавни набавки Давање стручно мислење на Советот -
Царинска управа на РМ Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти - EXIM
Народна банка на РМ Пристап до апликации на НБРМ
Управа за јавни приходи Електронско поднесување на ДДВ пријави и даночни биланси
Агенција за вработување на РМ Пријава и одјава на вработени
Централен регистар на РМ Поднесување на завршни сметки
Online основање на правни субјекти
Министерство за транспорт и врски Е-одобренија за градење - за управител
Е-одобренија за градење - за вработено лице -
Агенција за катастар на недвижности Е-кат
Министерство за правда - судови Електронска достава на судски документи
Банки Електронско банкарство
Министерство за финансии Електронско трезорско плаќање
   
   
  Опис на услугата Приватни цели Професионални цели
Електронски систем за јавни набавки Учество на тендери и јавни набавки - -
Совет за јавни набавки Давање стручно мислење на Советот - -
Царинска управа на РМ Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти - EXIM - -
Народна банка на РМ Пристап до апликации на НБРМ - -
Управа зајавни приходи Електронско поднесување на ДДВ пријави и даночни биланси - -
Агенција за вработување на РМ Пријава и одјава на вработени - -
Централен регистар на РМ Поднесување на завршни сметки
Online основање на правни субјекти - -
Министерство за транспорт и врски Е-одобренија за градење -  за управител - -
Е-одобренија за градење - за вработено лице - -
Агенција за катастар на недвижности Е-кат - - -
Министерство за правда - судови Електронска достава - -
Банки Електронско банкарство - -
Министерство за финансии Електронско трезорско плаќање - - -
   

Ценовник за сертификати и дополнителни услуги

преземи

Често поставувани прашања

Прегледај