Ви треба доказ дека определен електронски документ е издаден од правно лице?

Ви нудиме електронски печат

Сертификатите Verba Seal обезбедуваат сигурност во потеклото и интегритетот на документот врз кој е ставен електронски печат од правно лице.

Сертификатите Verba Seal го штедат Вашето време и средства. Наместо да ставате конвенционален печат на голем број печатени документи, користете електронски печат за Вашите дигитални документи, а Вашите партнери ќе можат да направат проверка брзо и лесно.

Ставањето електронски печат е можно кај следниве два начини на работа:

  • Оперативен начин на работа, при што сертификатот за електронски печат е зачуван на безбеден начин на сервер или HSM уред и ставањето електронски печат е управувано од некоја апликација (на пример апликација за фактурирање).
  • Рачен начин на работа, при што сертификатот за електронски печат е зачуван на PKI токен чиј пристап е заштитен со внесување ПИН. Електронскиот печат се аплицира со човечка акција.

Електронскиот печат Verba Seal може да биде придружен со квалификуван временски печат Momentum со што документот и електронскиот печат се врзуваат за точно определено време, воспоставувајќи доказ дека документот постоел во моментот на ставањето електронски печат и може долготрајно да се архивира.

Разгледајте некои од следните можни сценарија на употреба и проценете дали имате потреба од електронски печати Verba Seal:

  • Автоматско ставање електронски печати на големи количества на документи за да се обезбеди сигурност на нивното потекло и интегритет: правно обврзувачки документи, фактури, применливи законски услови, писма, решенија за парични казни ...
  • Ставање електронски печат на електронски записи за да се обезбеди сигурност на нивното потекло, интегритет и нивното постоење во одредено време: договори, финансиски извештаи, записи (logs) на датотеки во индустријата на услуги во облак, архиви, записи генерирани од системите за следење, податоци поднесени преку мобилна апликација, барања за осигурување ...
  • Автентикација на дигитални средства на правно лице: авторски дигитални слики, дигитални планови...

Споредбена табела на дигиталните сертификати Verba Seal

 
Тип на сертификат Сертификат за оперативен начин на ставање напреден електронски печат
Содржина на сертификат

Email-адреса
(Се внесува адреса за деловна комуникација која не е поврзана со личност)

Кратко име на правно лице
(Сертификатот е поврзан со една услуга или причина за употреба со точно име кое се содржи во атрибутот CommonName на сертификатот - пример: „Услуга е-фактури“, „Услуга е-кредит“, „електронски извод“, „договори“ итн.)

Назив на правно лице
(Назив на правно лице од Централен регистар на РМ)

Организационен дел
(Опционално - назив на организационен дел)

ЕДБ 
(Единствен даночен број на субјект - правно лице)

ЕМБС
(Единствен матичен број на субјект - правно лице)

Држава
(во која е регистрирано правното лице))

Начин на издавање Диск од компјутер
Ниво на безбедност
Основно ниво
Висина на осигурување видете во Правила и Услови
Поништување Бесплатно
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Купи нов сертификат

Избери период на важност

7.560,00

купи
   
 
   
 
Тип на сертификат Сертификат за рачен начин на ставање квалификуван електронски печат
Содржина на сертификат

Email-адреса
(Се внесува адреса за деловна комуникација која не е поврзана со личност)

Име на услуга
(Сертификатот е поврзан со една услуга или причина за употреба со точно име кое се содржи во атрибутот CommonName на сертификатот - пример: „Услуга е-фактури“, „Услуга е-кредит“, „електронски извод“, „договори“ итн.)

Назив на правно лице
(Назив на правно лице од Централен регистар на РМ)

Организационен дел
(Опционално - назив на организационен дел)

ЕДБ  
(Единствен даночен број на субјект - правно лице)

ЕМБС
(Единствен матичен број на субјект - правно лице)

Држава
(Во која е регистрирано правното лице)

Начин на издавање PKI токен
Ниво на безбедност Високо ниво
(користење на PKI токен и PIN)
Висина на осигурување видете во Правила и Услови
Поништување Бесплатно
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Купи нов сертификат

Избери период на важност

(во цената не е вклучен PKI token)

9.420,00

купи
   
 
   
 
Тип на сертификат Сертификат за рачен начин на ставање квалификуван електронски печат
Содржина на сертификат

Email-адреса
(Се внесува адреса за деловна комуникација која не е поврзана со личност)

Име на услуга
(Сертификатот е поврзан со една услуга или причина за употреба со точно име кое се содржи во атрибутот CommonName на сертификатот - пример: „Услуга е-фактури“, „Услуга е-кредит“, „електронски извод“, „договори“ итн.)

Назив на правно лице
(Назив на правно лице од Централен регистар на РМ)

Организационен дел
(Опционално - назив на организационен дел)

ЕДБ 
(Единствен даночен број на субјект - правно лице)

ЕМБС
(Единствен матичен број на субјект - правно лице)

Држава
(Во која е регистрирано правното лице)

Начин на издавање PKI токен
Ниво на безбедност Високо ниво
(користење на PKI токен и PIN)
Висина на осигурување видете во Правила и Услови
Поништување Бесплатно
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Купи нов сертификат

Избери период на важност

1.420,00

купи
Тип на сертификат Квалификуван сертификат за квалификуван напреден е-печат за оперативен начин на работа Квалификуван сертификат за квалификуван е-печат за рачен начин на работа Квалификуван сертификат за квалификуван напреден е-печат за оперативен начин на работа
Содржина на сертификат Email-адреса
(Се внесува адреса за деловна комуникација која не е поврзана со личност)
Кратко име на правно лице
(Квалификуваниот сертификат е поврзан со една услуга или причина за употреба со точно име кое се содржи во атрибутот CommonName на сертификатот - пример: „Услуга е-фактури“, „Услуга е-кредит“, „електронски извод“, „договори“ итн.)
Назив на правно лице
(Назив на правно лице од Централен регистар на РМ)
Организационен дел
(Опционално - назив на организационен дел)
ЕДБ 
  (Единствен даночен број на субјект - правно лице)
ЕМБС
(Единствен матичен број на субјект - правно лице)
Држава
(во која е регистрирано правното лице)
Начин на издавање Диск од компјутер PKI токен HSM уред
Ниво на безбедност
Основно ниво

Високо ниво
(користење на PKI токен и PIN)

Високо ниво
(користење на сопствен HSM)
Поништување Бесплатно
Замена во случај на рекламација

(оправдана рекламација се прифаќа во рок од 5 дена по издавањето на сертификатот)

Висина на осигурување видете во Правила и Услови видете во Правила и Услови видете во Правила и Услови

Купи нов сертификат

(Износот е во денари со вклучен ДДВ)

Избери период на важност

7.560,00

купи

Избери период на важност

9.420,00

купи

Побарајте понуда

       
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

Ценовник за сертификати и дополнителни услуги

преземи

Често поставувани прашања

Прегледај