KIBSca - Документи
КИБС-ИС »  Складиште

Документи

Public Hierarchy (Symantec Trust Network)
 • Правила на КИБС за издавање на квалификувани сертификати
 • KIBS CPS fo Qualified Certificates
 • Правила на КИБС за издавање на неквалификувани сертификати
 • KIBS CPS for Non-Qualified Certificates
 • ADACOM CPS for Qualified Certificates
 • Symantec Trust Network (STN) Certificates Polices (CP)
 • Symantec Trust Network European Directive Certificate Polices (EDP)
 • Договори
 • Претплатнички договор за квалификувани сертификати
 • Qualified Certificates Subcriber Agreement
 • Претплатнички договор за неквалификувани сертификати
 • Non-Qualified Certificate Subscriber Agreement
 • Договор со засегнатата страна за квалификувани сертификати
 • Relying Party Agreement for QC
 • Договор со засегнатата страна за неквалификувани сертификати
 • Relying Party Agreement for non-QC
 • Правилник за осигурување на дигитални сертификати
 • Известувања за изминатите верзии
 • Известувања за изминатите верзии
 • Practices Updates and Notices
 • Временски печат KIBS Momentum
 • Политика на издавачот на временски печати КИБС Моментум
 • Заштита на личните податоци
 • КИБС Правила за заштита на личните податоци
 • Легислатива
 • Директиви на ЕУ од 1999/93
 • Закон за податоци во електронски облик и електронски потпис на Република Македонија
 • Други претплатнички договори (Other Subscriber Agreements)
 • Symantec Certificate Subscriber Agreement
 • Thawte Certificate Subscriber Agreement
 • Geotrust Certificate Subscriber Agreement
 • Коренски сертификати на издавачот

  Коренски сертификати на издавачот со кои се потпишани SHA-1 сертификатите за крајните корисници
 • VeriSign Root CA
 • KIBS Intermediate
 • KIBS Issuing

 • Нови коренски сертификати на издавачот со кои се потпишани SHA-2 сертификатите за крајните корисници
 • VeriSign Root CA
 • KIBSTrust Intermediate
 • KIBSTrust Issuing

 • Сертификати за временски печат
  Контакт Сертификати Правила за приватност Мапа на сајтот Помош

  © 2016 КИБС АД Скопје. Сите права задржани.